Android 进程间通信,换一种 HermesEventBus 的姿势吧! (查看原文)

先上一波效果图吸引注意力蟹棒友情提示: GIF 1.54M 小心流量乱跑哦!镇楼效果图效果图还不够?拜访 HermesEventBusDemo HermesEventBusDemo...

jianshu.com   
评论 (0)
Post wxa image%2f2f4ff9579ed548a99b92ce61c75ca0dd 用微信扫描
小程序码阅读原文

开发者头条

程序员分享平台